Bank Spółdzielczy w Krapkowicach

Bankowość elektroniczna - Zaloguj się

Średni kurs walut 014/A/NBP/2018

1 CHF CHF 3,5576
1 EUR EUR 4,1750
1 USD USD 3,3994
1 GBP GBP 4,7301

Waluty z 2018-01-19

Kursy walut obowiązujące w Banku

  Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4375 3.6443
EUR 1 EUR 4.0653 4.2618
USD 1 USD 3.3199 3.4808
GBP 1 GBP 4.5810 4.8571
  Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4095 3.6729
EUR 1 EUR 4.0364 4.2913
USD 1 USD 3.2963 3.5048
GBP 1 GBP 4.5577 4.8810

Waluty z 2018-01-19 16:00

Średni WIBOR obowiązujący w Banku

W miesiącu styczniu 2017r.

1-miesięczny 1,65%
3-miesięczny 1,72%
6-miesięczny 1,81%
3-mies. za poprzedni kwartał 1,73%

* Średni WIBOR za m-c grudzień 2017r.

Stopy procentowe NBP

Referencyjna 1.50%
Lombardowa 2.50%
Depozytowa 0.50%
Redyskontowa weksli 1.75%

Teren działania Banku

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach działa na terenie województwa opolskiego.

Polityka informacyjna


Bank Zrzeszający

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie

Ład Korporacyjny

Ocena stosowanie ładu korporacyjnego

 

Zarząd i Rada Nadzorcza Banku

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

 • Teodor Pandel- Prezes Zarządu
 • Tomasz Barteczko - Członek Zarządu
 • Urszula Jendrusch - Członek Zarządu

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

 • Teodor Pandel - Prezes Zarządu
 • Tomasz Barteczko - Członek Zarządu
 • Urszula Jendrusch - Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

 • Henryk Żok - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Hubert Jaskółka - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Marian Gorecki - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Norbert Cichoń - członek Rady Nadzorczej
 • Bernard Friedla - członek Rady Nadzorczej
 • Ginter Jasik - członek Rady Nadzorczej
 • Krystyna Ratusz - członek Rady Nadzorczej

 Dane finansowe

Struktura Organizacyjna

 

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach powierzył wykonywanie czynności faktycznych, o których mowa  w art. 6a ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,  firmie SoftNet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie; 30-727 Kraków, ul. Pana Tadeusza 8, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000181332; Regon: 350506978; NIP: 678-00-52-374.

Historia Banku

Koniec II wojny światowej przyniósł całemu narodowi polskiemu upragniony pokój, jednak dla obszarów Śląska Opolskiego oznaczał on także powrót w granice państwa polskiego. Po plebiscycie w 1922 roku rejencja opolska na niemalże ćwierć wieku pozostała w granicach Rzeszy. Zagospodarowanie i rozwój tzw. ziem odzyskanych (powołano nawet Ministerstwo Ziem Odzyskanych) po wojnie był niezwykle trudny. Zniszczenia wojenne w miastach sięgały 40-50%, ziemia leżała odłogiem. O rozwoju gospodarczym tych regionów decydowały przemiany demograficzne związane z zasiedleniem tych terenów, zwłaszcza ludnością z terenów centralnej i południowo-wschodniej Polski. Wspólnie z miejscową ludnością przystępowali do uruchamiania instytucji gospodarczych, oświatowych i kulturalnych. normalizowało się, choć powoli, życie codzienne. [...]

czytaj więcej