Bank Spółdzielczy w Krapkowicach

Bankowość elektroniczna - Zaloguj się

Średni kurs walut 014/A/NBP/2018

1 CHF CHF 3,5576
1 EUR EUR 4,1750
1 USD USD 3,3994
1 GBP GBP 4,7301

Waluty z 2018-01-19

Kursy walut obowiązujące w Banku

  Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4375 3.6443
EUR 1 EUR 4.0653 4.2618
USD 1 USD 3.3199 3.4808
GBP 1 GBP 4.5810 4.8571
  Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4095 3.6729
EUR 1 EUR 4.0364 4.2913
USD 1 USD 3.2963 3.5048
GBP 1 GBP 4.5577 4.8810

Waluty z 2018-01-19 16:00

Średni WIBOR obowiązujący w Banku

W miesiącu styczniu 2017r.

1-miesięczny 1,65%
3-miesięczny 1,72%
6-miesięczny 1,81%
3-mies. za poprzedni kwartał 1,73%

* Średni WIBOR za m-c grudzień 2017r.

Stopy procentowe NBP

Referencyjna 1.50%
Lombardowa 2.50%
Depozytowa 0.50%
Redyskontowa weksli 1.75%

Aktualności

ZMIANY WYNIKAJACE Z POSTANOWIEŃ USTAWY O USŁUGACH PŁATNICZYCH

Zmiany w regulaminach Banku Spółdzielczego w Krapkowicach 

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach uprzejmie informuje, że z dniem 24 października 2012r. ulegają zmianie Regulaminy Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dotyczące rachunków w tym rachunków lokat, kart debetowych dla osób fizycznych i firm oraz bankowości elektronicznej.

Główna zmiana Regulaminów polega na ich dostosowaniu do wymogów Ustawy o usługach płatniczych wprowadzającej do krajowego porządku prawnego zapisy Dyrektywy 2007/64/We z dnia 13 listopada 2007r. o usługach płatniczych w  ramach rynku wewnętrznego (tzw. Dyrektywa PSD). Głównym celem ww. Dyrektywy jest stworzenie jednolitego, europejskiego rynku płatniczego i ustandaryzowanie zasad realizacji usług płatniczych w obrocie krajowym i dewizowym w ramach całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Ustawa o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011r, Nr 199 poz. 1175) reguluje kompleksowo obszar usług płatniczych i określa przede wszystkim:

 • warunki świadczenia usług płatniczych w tym wymogi dotyczące obowiązków informacyjnych banku w zakresie świadczenia usług płatniczych,
 • prawa i obowiązki stron umów o świadczenie usług płatniczych,
 • zakres odpowiedzialności z tytułu usług płatniczych.

W związku powyższym z dniem 24 października 2012r. zostają wprowadzone do regulacji bankowych (dotyczących rachunków w tym rachunków lokat, kart debetowych dla osób fizycznych i firm, bankowości elektronicznej) zmiany wynikające z postanowień Ustawy o usługach płatniczych.

Zmiany wchodzące w życie 24 października 2012r. obejmują:

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach - określa zasady:

 •  otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz lokat;
 • korzystania z kanałów bankowości elektronicznej;
 •  wydawania i obsługi kart debetowych, wydawanych do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

Zapisy zawarte w dotychczas obowiązujących regulaminach dotyczące rachunków Konto Osobiste, Konto Senior, Konto Student, Konto Junior, Konto Lokata Bis, rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie, kart debetowych oraz bankowości elektronicznej zostają włączone do Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach - określa zasady:

 • otwierania i prowadzenia rachunków bankowych;
 •  korzystania z kanałów bankowości elektronicznej;
 • wydawania i obsługi kart debetowych, wydawanych do rachunków bieżących lub pomocniczych. 

Zapisy zawarte w dotychczas obowiązujących regulaminach dotyczące rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, Konto Lokata Firm, rachunków lokat terminowych, kart debetowych oraz bankowości elektronicznej zostają włączone do Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach.

Ponadto z dniem 24 października zostają wprowadzone:

 1. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych.
 2. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych.
 3. Regulamin kart kredytowych w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach - określa zasady wydawania i używania kart kredytowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach.
 4. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach -  określa zasady wydawania  i używania kart kredytowych Visa Business dla klientów instytucjonalnych.

WYSOKOŚĆ WPŁAT NA IKE W 2012 ROKU

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.) wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2012 wynosi 10.578,00 zł.

 


UWAGA NA OSZUSTÓW!

W dniu 13.10.2009r. dotarła do naszego Banku informacja o rozsyłaniu podejrzanej wiadomości e-mail przez niezidentyfikowane osoby, w którym powołując się na serwis jednego z banków proszą o wprowadzenie numeru i innych danych karty płatniczej.

Tytuł podejrzanej wiadomości: Uaktywnij konto (nazwa Banku). Wiadomość jest rozsyłana do przypadkowych osób, ale część z nich może okazać się klientami naszego Banku.

Uwaga! Proszę nie odpowiadać na takie wiadomości e-mail, a jeśli ktoś z Państwa jest klientem wskazanego w nich banku proszę nie potwierdzać danych o karcie taką drogą!
Bank nigdy nie wysyła maili i nie dzwoni do swoich Klientów z prośbą o podanie danych dotyczących kart płatniczych, a w szczególności numeru PIN. Są to dane poufne, znane tylko posiadaczowi karty i takimi muszą pozostać.
 

Pośrednictwo w wydawaniu zestawów do składania podpisów elektronicznych

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.Bank Spółdzielczy w Krapkowicach pośredniczy w wydawaniu zestawów do składania podpisów elektronicznych Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

czytaj więcej


Produkty bankowe + ubezpieczenia majątkowe i na życie w jednym miejscu CONCORDIA

Ubezpieczenia majątkowe i na życie CONCORDIACo możesz ubezpieczyć?
 • mieszkanie, dom jednorodzinny
 • dom jednorodzinny w budowie
 • stałe elementy budynku
 • stałe elementy wyposażenia
 • ruchomości domowe

czytaj więcej


System Gwarantowania Depozytów BFG

System Gwarantowania Depozytów BFGDepozyty zgromadzone we wszystkich bankach krajowych (tj. z siedzibą na terytorium RP) są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Bankowy Fundusz Gwarancyjny w razie upadłości banku wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonych kwot. Polskie regulacje prawne dotyczące gwarantowania depozytów są zgodne z dyrektywą 94/19/WE Unii Europejskiej.

czytaj więcej««« ««  1 | 2 | 3 | 4  »» »»»

U nas rachunki zapłacisz najtaniej

[ Zamknij okno ]